Tính chỉ số BMI

Cân nặng:
Kg (VD: 64.5)
Chiều cao:
Mét (VD: 1.7)
EnglishJapaneseVietnamese

Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng

Fanpage Facebook

Thăm Dò Ý Kiến
Hài lòng
Rất hài lòng
Không hài lòng
Chi tiết Tin tức
10-11-2014 15:22 | 1277 lượt xem

Chức năng, nhiệm vụ chung của Viện dinh dưỡng ứng dụng

 

Viện Dinh dưỡng Ứng dụng - thuộc Hội Dinh dưỡng Việt Nam, được thành lập ngày 24/03/2014. Theo Quyết định số 125/QĐ- HDD của Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, Viện Dinh dưỡng Ứng dụng có chức năng, nhiệm vụ sau: 

I. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ: 
- Nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng, phát triển công nghệ thực phẩm, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm và tư vấn về dinh dưỡng;

- Sản xuất - kinh doanh các sản phẩm là kết quả  nghiên cứu và phát triển về thực phẩm và dinh dưỡng. 

II. Chức năng và nhiệm vụ

1) Chức năng:
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các hoạt động liên quan đến sử hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, các dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến và ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, môi trường về dinh dưỡng và thực phẩm.

2) Nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu khoa học và ứng dụng: 
- Nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng và thực phẩm.
- Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng và thực phẩm vào đời sống.

b) Phát triển công nghệ sản xuất thực phẩm: 

- Phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ trong các lĩnh vực, đặc biệt là dinh dưỡng và thực phẩm. 
- Thực hiện hoạt động thử nghiệm sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm.
- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu về dinh dưỡng, thực phẩm. 

c) Tư vấn dinh dưỡng:
- Tư vấn dinh dưỡng hợp lý và sức khoẻ cho các đối tượng.
- Tư vấn sử dụng hợp lý thực phẩm.
- Tư vấn phản biện xã hội về dinh dưỡng và sức khoẻ.

d) Đào tạo: 
- Đào tạo dinh dưỡng, thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm cho các đối tượng.
- Tổ chức hoạt động thực tiễn cho các chuyên gia, các nhà quản lý khoa học kỹ thuật, cán bộ chuyên ngành.
- Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học về sức khoẻ, dinh dưỡng và thực phẩm. 

e) Hoạt động chuyển giao công nghệ và hợp tác:
- Chuyển giao công nghệ các nghiên cứu khoa học và ứng dụng của Viện cho các đối tác.
- Hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, sản xuất và đào tạo. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội Dinh dưỡng Việt Nam và Bộ Y tế giao cho.                                                                                                                                                                                                    HỘI DINH DƯỠNG VIỆT NAM
                                                                                                                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                                                 (Đã ký)


                                                                                                                                                                        GS.TS. LÊ THỊ HỢP

  

Bình luận